Privacy Statement

PRIVACY

MOOK bouwkundig teken&adviesbureau, gevestigd aan Minervum 7444G te Breda, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

CONTACTGEGEVENS:
info@mookbta.nl
www.mookbta.nl
Minervum 7444G Breda
+31(0) 76 562 14 36

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN:
MOOK bouwkundig teken&adviesbureau verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

HIERONDER VINDT U EEN OVERZICHT VAN DE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN:

  • * NAW gegevens
  • * Telefoonnummer
  • * E-mailadres
  • * Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt

MOOK BOUWKUNDIG TEKEN&ADVIESBUREAU VERWERKT UW PERSOONSGEGEVENS VOOR DE VOLGENDE DOELEN:

  • * U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
  • * Het afhandelen van uw betaling.
  • * U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
Categorie persoonsgegevens Bewaartermijn Grondslag
NAW gegevens (zakelijk) Maximaal 7 jaar Overeenkomst
Telefoon en e-mailadres (zakelijk) Maximaal 7 jaar Overeenkomst
Overige persoonsgegevens Maximaal 2 jaar Toestemming

HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN:
MOOK bouwkundig teken&adviesbureau bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN:
MOOK bouwkundig teken&adviesbureau deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.

COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE WIJ GEBRUIKEN:
MOOK bouwkundig teken&adviesbureau gebruikt alleen technische en functionele cookies. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Op onze website houden wij gegevens bij over de bezoekersaantallen via Google Analytics, deze is zo ingesteld dat deze voldoet aan de AVG.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door MOOK bouwkundig teken&adviesbureau en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u in een computerbestand hebben naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoons- gegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@mookbta.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens door u is gedaan, kunnen wij u vragen om u te identificeren. We reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek.

MOOK bouwkundig teken&adviesbureau wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN:
Mook bouwkundig teken&adviesbureau neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op via info@mookbta.nl

Wijzigingen:
MOOK bouwkundig teken&adviesbureau behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring. Deze versie is op 10 november 2018 op onze website geplaatst.